1396/11/4 چهارشنبه
چهارشنبه 8 بهمن 1399   22:23:36
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 8 بهمن 1399 19:08:26

1396/1/20 یکشنبه فرم ها و فرآیندها
عناوين و اطلاعات انجام كار و ارايه خدمت
عناوين و اطلاعات انجام كار و ارايه خدمت به همراه زمان، هزينه، واحد ارائه دهنده و ساعات مراجعه


اجراي استاندارد

فرآیند صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
                  فرم درخواست پروانه استاندارد و پرسشنامه اطلاعات فنی
                  فرم قرارداد استاندارد تشویقی             
                  فرم خود اظهاری تامین اجتماعی 
                  فرم اظهارنامه انطباق
                  مدارک مورد نیاز
                
فرآیند تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد
فرآیند بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی
فرآیند بازرسی از مراکز عرضه
فرآیند نمونه برداری از مراکز عرضه 
فرآیند بازرسی  و صدور تاییده ایمنی تجهیزات بازی و مراکز تفریحی
فرآیند بازرسی از آسانسور
فرآیند صدور تاییدیه ایمنی آسانسور
فرآیند بازرسی از مراکز تولید و عرضه مصنوعات طلا
فرآیند بازرسی از ایستگاههای سیلندر پرکنی
فرآیند انتخاب واحد نمونه 
                   فرم انتخاب واحد نمونه
فرآیند آزمونصادرات و واردات

فرآیند اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی  (روش اول)   (روش دوم)   (روش سوم)   (روش چهارم)   (روش پنجم)
فرآیند اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی 
کلیه اطلاعات تکمیلی درخصوص قوانین و مقررات ،روش ها و دستور العمل های صادرات و واردات کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری


آموزش

فرآیند انتخاب کارشناسان استاندارد
                 فرم اخذ پروانه کارشناسی استاندارد (اشخاص حقیقی)
فرآیند تمدید پروانه کارشناسی استاندارد
                 فرم درخواست تمدید پروانه کارشناسی استاندارد (اشخاص حقیقی)
فرآیند تایید مراکز آموزشی همکار
                   فرم اطلاعات مرکز آموزشی متقاضی
فرآیند تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت


تدوین استاندارد

تدوین استاندارد های ملی
فهرست استانداردهای ملی ایران
فهرست الویت های تدوین استانداردهای ملی ایران
جستجوی منابع و موضوعات پیشنهادی جهت تدوین استانداردهای ملی​
پیشنهادات کمیته برنامه ریزی
پیش نویس استاندارد های ملی

تدوین استاندارد های بین المللی


تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار

 
  • نقشه سایت 1

.