1396/11/4 چهارشنبه
چهارشنبه 8 بهمن 1399   22:28:11
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 8 بهمن 1399 19:08:26

1396/12/16 چهارشنبه فهرست خدمات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
فهرست خدمات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (دانلود)

10031455000 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استاندارد های بین المللی  ( شناسه خدمت )
          10031455100 تدوین استانداردهای ملی
          10011455101 مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی

13011456000 تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امرنظارت برکیفیت و آموزش ( شناسه خدمت )
          13011456100 تائیید صلاحیت آزمایشگاه های همکار  
          13011456101 تایید صلاحیت شرکت های بازرسی   
          13011456102 تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده   
          13011456103 تایید صلاحیت شرکت های آموزشي همكار   
          13011456104 تایید صلاحیت كارشناسان استاندارد 
          13011456105 تایید صلاحیت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي 

10031457000 نظارت برکیفیت ارائه خدمت و تولید کالا ( شناسه خدمت )
         10031457100 صدور، تمدید ،‌تعلیق وابطال پروانه های کاربردعلامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد اجباری
         10031457101 نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد شامل:       
                آسانسور
                تجهيزات شهربازي
                ترمينال جايگاه عرضه سوخت گاز CNG
                واحدهای انرژی بر،‌سردخانه، دیگ های بخار و خودرو و نیرو محرکه

10031458000 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی  ( شناسه خدمت )
         10031458100 صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری
         10031458101 ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده  / صادره

10031459000 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی   ( شناسه خدمت )
         10031459100 نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین ( باسکول همکف جاده ای)
         10031459101 پلمپ گذاری وسایل توزین سبک ( مورد استفاده در داد و ستد عمومی)
         10031459102 آزمون نازل های سوخت مایع
         10031459103 نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک
  • نقشه سایت 1

.