1396/11/4 چهارشنبه
چهارشنبه 8 بهمن 1399   23:53:26
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 8 بهمن 1399 19:08:26

1397/1/16 پنجشنبه
تدوین استاندارد ملی و  مشارکت در استانداردهای بین المللی - شناسه خدمت  10031455000  

جستجوی منایع و موضوعات پیشنهادی جهت تدوین استانداردهای ملی
استعلام پیش نویس استاندارد های ملی
استعلام اولویت های تدوین استاندارد ملی
 استعلام پیشنهادات کمیته برنامه ریزی
 استعلام استانداردهای ملی باطل شده
 استعلام استانداردهای ملی موجود


تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی- شناسه خدمت 13011456000

استعلام آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده
استعلام شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده
استعلام شرکتهای گواهی دهنده تایید صلاحیت شده
استعلام شرکتهای بازرسی خدماتی تایید صلاحیت شده
استعلام کارشناسان استاندارد تایید صلاحیت شده
استعلام شرکتهای آموزشی همکار تایید صلاحیت شده

نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا - شناسه خدمت 10031457000

استعلام واحدهای تولیدی تحت پوشش استاندارد
استعلام پروانه های کاربرد علامت استاندارد
استعلام استانداردهای ملی اجباری
استعلام و پیگیری وضعیت درخواست صدورتاییدیه آسانسور
استعلام فروشندگان معتبر آسانسور در مازندران 
استعلام تجهیزات تفریحی ایمن سازی شده در سطح کشور


ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
شناسه خدمت 
10031458000

فهرست کالاهای مشمول نظارت ، قوانین و آیین نامه ها ، فهرست شرکتهای بازرسی و سایر موارد مرتبط با فرایندهای صادرات و واردات 

ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی - شناسه خدمت 10031459000 

فهرست آزمایشگاه های همکار قانونی در زمینه وسایل توزین سبک ،‌آزمون دوره ای نازل سوخت مایع و باسکولهای سنگین
 
 

  • نقشه سایت 1

.