دسترسی سریع

منشور اخلاقی
منشور اخلاقي سازمان
افتخار خدمت رساني در سازماني را بعهده داريم که رسالت آن تحقيقات، تدوين، اجرا، نشر، نظارت، توسعه و ترويج استاندارد و تلاش در جهت ارتقاء کيفيت توليدات، صادرات و واردات کالاها، خدمات فني و مهندسي و رقابت در بازارهاي بين المللي مي باشد.
ما مديران و کارکنان سازمان با اعتقاد و ايمان به اين امر که تحقق اهداف سازمان نيازمند مشارکت گروهي، هم انديشي، همراهي و هم افزايي نيروي انساني و پاسخگويي شايسته به درخواست هاي مراجعين و کسب رضايت ارباب رجوع مي باشد، مفاد اين پيمان نامه را به عنوان منشور اخلاقي و رفتاري مديران و کارکنان سازمان سرلوحه کار و خدمات خود قرار مي دهيم.
اعتقاد به کار، نوآوري و خلاقيت
ايمان به کار به عنوان عبادت و نعمت الهي و رکن تعيين کننده در سرنوشت مردم و تعالي فردي و سازماني.
اعتقاد به سلامت، صداقت، دانايي، خلاقيت و نوآوري در کار.
احترام به اصول اخلاقي
بستر سازي فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع و رفتار توام با متانت و خوشرويي.
رعايت اصول اخلاقي و صفات معنوي از جمله عدالت و انصاف، پرهيز از توصيه، سفارش و تبعيض در ارائه خدمات به ارباب رجوع.
پايبندي به قانون گرايي و رعايت دقيق آئين نامه ها و مقررات.
الزام به نظم و انضباط اداري
رعايت نظم و آراستگي فردي در محيط کار.
وقت شناسي و حضور بموقع در محل کار، تلاش و جديت در انجام مطلوب وظايف محوله.
بررسي دقيق و سريع درخواست مراجعين، ارائه پاسخ مستدل و منطبق با قوانين و مقررات به ارباب رجوع.
انتقاد پذيري، استقبال از نظرات، انتقادات و پيشنهادات سازنده مراجعين.
عدم استعمال دخانيان در محيط کار.
تلاش براي حذف تشريفات زايد اداري و سهولت در کار.
زمان گذاري فعاليتها و انجام آنها بر اساس زمان هاي پيش بيني شده.
تسهيل دسترسي ارباب رجوع به اطلاعات مورد نياز
دسترسي ارباب رجوع به قوانين و مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعات مورد نياز.
اطلاع رساني درخصوص محل استقرار، وظايف و گردش کار واحدهاي سازماني به ارباب رجوع.
ارائه اطلاعات لازم و مشاوره مورد نياز جهت انجام مطلوب کار ارباب رجوع.
تلاش به منظور تضمين اطمينان ارباب رجوع در برخورداري از حقوق قانوني خود.
رعايت وجدان کاري عامل اساسي در افزايش بهره وري
استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني.
احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع.
احساس مسئوليت و تعهد در قبال ارباب رجوع.
استفاده مناسب و بهينه از اموال، منابع و امکانات جهت تحقق اهداف سازمان، رعايت دقت، سرعت، کيفيت، صحت و سلامت انجام کار.
ايجاد محيط صميمي و آرام براي همکاران
حفظ کرامت نيروي انساني به عنوان سرمايه انساني سازمان.
ارائه تصويري زيبا از اهداف سازمان و درک صحيح از سياست ها، ماموريت ها و شرح وظايف سازماني.
پرهيز از تهمت، غيبت و هر اقدامي که صميميت و اعتماد همکاران را تضعيف نمايد.
همفکري و مشارکت گروهي در انجام امور و ارتقاء سطح کيفيت خدمات و اصلاح روش هاي انجام کار.
توجه ويژه به اصل شايستگي در انتصابات و توزيع امکانات و فرصت ها.
اعتلاي فرهنگ کار پويا و بالنده به عنوان يک منش سازماني.
تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش، بينش و مهارت شغلي.
تلاش در راستاي ارتقاي سلامت نظام اداري
خودداري از انجام هرگونه مظاهر فساد اداري از قبيل توصيه، سفارش، رابطه، اخذ هديه و ...
رازداري و خودداري از افشاي اسناد محرمانه به عنوان يک اصل اخلاقي و رفتار سازماني.