دسترسی سریع

شناسه خدمات

تدوين استاندارد ملي ومشارکت در استانداردهاي بين المللي (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10031455000

تدوين استاندارد ملي (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10031455100
مشارکت در تدوين استانداردهاي بين المللي (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10011455101
فرايند ثبت استاندارد کارخانه ايي (ارائه خدمت بصورت غیر الکترونیکی)

نظارت بر کيفيت ارائه خدمت وتوليد کالا (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10031457000

صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد ملي ايران (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10031457100
تمديد پروانه کاربرد علامت استاندارد ملي ايران (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10031457100
صدور مجوز کاربرد علامت استاندارد ملي ايران (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10031457100
صدور گواهينامه ايمني تجهيزات شهربازي (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10031457101
تاييديه ايمني و كيفيت آسانسور جهت ارايه به شهرداريها (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10031457101
دريافت گواهينامه معيار مصرف انرژي

ارزيابي وسايل توزين در مراکز عرضه عمومي (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10031459000

نظارت بر عملکرد وسايل توزين سنگين (باسکول همکف جاده اي) (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 100314591100
پلمپ گذاري وسايل توزين سبک (مورد استفاده در داده ستد عمومي)(ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10031459101
آزمون نازل هاي سوخت مايع (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10031459102

تاييد صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 13011456000

تاييد صلاحيت آزمايشگاه همکار (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 13011456100
13011456101 (فرآيند تاييد صلاحيت شركت هاي بازرسي در سطح استان (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي
تاييد صلاحيت مديران کنترل کيفيت در واحدهاي توليدي (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 13011456105
فرايند تاييد صلاحيت شرکت هاي تدوين استاندارد
تاييد صلاحيت شرکت هاي گواهي دهنده (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 13011456102
تاييد صلاحيت شرکت هاي آموزشي همکار (ارائه خدمت به صورت غیرالكترونيكي) 13011456103
تاييد صلاحيت کارشناسان استاندارد (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي)13011456104
فرايند تمديد صلاحيت آزمايشگاه هاي همکار

ارزيابي انطباق کالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استاندارد هاي ملي و بين المللي (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10031458000

ارزيابي و اعلام ماهيت کالا وارده / صادره (تعيين ماهيت کالا اظهار شده)(ارائه خدمت به صورت الكترونيكي) 10031458101
فرآيند صدور مجوز کالاهاي صادراتي ووارداتي مشمول استاندارد اجباري(ارزيابي کيفي کالاهاي صادراتي ووارداتي مطابق با استانداردهاي ملي وبين المللي) (ارائه خدمت به صورت الكترونيكي)10031458100
فرايند تعيين ماهيت کالا

ارتباط با ارباب رجوع و مصرف کنندگان

فرايند رسيدگي به شکايات مصرف کنندگان / گزارش هاي مردمي