1396/11/4 چهارشنبه
پنجشنبه 9 بهمن 1399   00:04:01
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 8 بهمن 1399 19:08:26

1398/4/15 شنبه لیست حقوق مدیران
پرداختی به مدیران سال 1399
فروردین                            فایل اکسل پرداختی مدیرکل 

اردیبهشت                           فایل اکسل پرداختی مدیرکل
خرداد                                فایل اکسل پرداختی مدیرکل

تیر                                   فایل اکسل پرداختی مدیرکل
مرداد                                 فایل اکسل پرداختی مدیرکل
شهریور                             فایل اکسل پرداختی مدیرکل
مهر                                  فایل اکسل پرداختی مدیرکل
آبان                                  فایل اکسل پرداختی مدیرکل

آذر                                   فایل اکسل پرداختی مدیرکل


پرداختی به مدیران سال 1398

فروردین 
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر

دی
بهمن

اسفند

پرداختی 
به مدیرکل سال 1397
  • نقشه سایت 1

.