1396/11/4 چهارشنبه
شنبه 3 آبان 1399   13:17:55
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 3 آبان 1399 13:07:38

1398/4/15 شنبه لیست حقوق مدیران
پرداختی به مدیران سال 1399
فروردین                            فایل اکسل پرداختی مدیرکل 

اردیبهشت                           فایل اکسل پرداختی مدیرکل
خرداد                                فایل اکسل پرداختی مدیرکل

تیر                                   فایل اکسل پرداختی مدیرکل
مرداد                                 فایل اکسل پرداختی مدیرکل
شهریور                             فایل اکسل پرداختی مدیرکل
پرداختی به مدیران سال 1398

فروردین 
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر

دی
بهمن

اسفند

پرداختی 
به مدیرکل سال 1397
  • نقشه سایت 1

.